Ăn cơm mắm thấm về lâu.


Khảo dị:
Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau.
Câu này ý nói mắm muối là giống mặn mòi, ăn vào càng lâu càng thấm, chẳng khác chi việc càng lâu thì càng rõ.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897