Ăn cơm chúa, múa tối ngày.


Câu này ý nói có ăn cơm hay hưởng lộc của ai thì phải làm việc cho người đó.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897