Ăn có nơi, làm có chỗ.


Ăn có nơi ăn, làm có nơi làm, ý nói nơi ăn nơi làm chỗ nào ra chỗ ấy. Câu này có thể có hai ý nghĩa:
- Khuyên người ta nên sắp đặt chỗ ăn, chỗ làm cho ngăn nắp, không nên luộm thuộm.
- Khuyên người ta không nên bạ đâu ăn đấy. Ăn phải tuỳ nơi, làm phải tuỳ chỗ, thì mới giữ được giá trị của mình.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953