Ăn cây nào rào cây ấy.


Khảo dị:
Ăn cây nào rào cây nấy.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)