Ông trời năng mưa, năng vận chuyển,
Đất cát ngoài biển, năng lở năng bồi.
Đôi ta yêu lỡ nhau rồi,
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu ngồi sao yên?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004