Ông trăng xuống chơi cây cau,
Thì cau sẽ cho mo.
Ông trăng xuống chơi học trò,
Thì học trò cho bút.
Ông trăng xuống chơi ông bụt,
Thì ông bụt cho chùa.
Ông trăng xuống chơi nhà vua,
Thì nhà vua cho lính.
Ông trăng xuống chơi đền thánh,
Thì cụ chánh cho mõ.
Ông trăng xuống chơi nồi chõ,
Thì nồi chõ cho vung.
Ông trăng xuống chơi cành sung,
Thì cành sung cho nhựa.
Ông trăng xuống chơi con ngựa,
Thì con ngựa cho tàu.
Ông trăng xuống chơi cần câu,
Thì cần câu cho lưỡi.
Ông trăng xuống chơi cây bưởi,
Thì cây bưởi cho hoa.
Ông trăng xuống chơi vườn cà,
Thì vườn cà cho trái.
Ông trăng xuống chơi gái đẹp,
Thì gái đẹp cho chồng.
Ông trăng xuống chơi đàn ông,
Thì đàn ông cho vợ.

Ông trăng trả vợ đàn ông
Trả chồng cô gái
Trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu
Trả tàu con ngựa
Trả nhựa cây sung
Trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh
Trả lính nhà vua
Trả chùa ông bụt
Trả bút học trò
Trả mo cây cau


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009