Ông giẳng ông giăng,
Xuống chơi ông đất,
Ông đất cho mõ.
Xuống chơi mâm cỗ,
Mâm cỗ cho cơm.
Xuống chơi ao chuôm,
Ao chuôm cho cá.
Xuống chơi bà chúa,
Bà chúa cho sang.
Xuống chơi thợ đàn,
Thợ đàn cho đánh.
Xuống cơi đòn gánh,
Đòn gánh cho mấu.
Xuống chơi châu chấu,
Chấu chấu cho chân.
Xuống chơi bồ quân,
Bồ quân cho rễ.
Xuống chơi cây nghệ,
Cây nghệ cho hoa.
Xuống chơi cây cà,
Cây cà cho trái.
Xuống chăn lợn nái,
Lợn nái cho con.
Xuống chơi núi non,
Núi non cho cửi.
Xuống chơi rừng rú,
Rừng rú cho voi.
Xuống chơi cây sòi,
Cây sòi cho lá.
Xuống chơi con cá,
Con cá cho vây.
Xuống chơi ông thầy,
Ông thầy cho mực.
Xuống chơi cái lược,
Cái lược chải đầu.
Xuống chơi cần câu,
Cần câu cho lưỡi...