Ông cha kiếp trước khéo tu,
Nên sanh con cháu võng dù nghênh ngang.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970