Ông cai ơi hỡi ông cai!
Công tôi làm được đúng hai mươi ngày.
Làm sao mà đến kỳ này,
Công hai mươi ngày hụt mất hào tư.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)