Éo le khôn khéo đặt bày,
Làm chay phá ngục mới hay dối người.
Dối ai dễ dối được Trời,
Hễ mà Trời biết có ngày chết oan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001