Ân tình nay đã hết trông,
Ngãi trông như nước tràn đồng khó ngăn.


Khảo dị:
Ân tình rày hết đã trông,
Ngãi nhơn như nước tràn đồng khó ngăn.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001