Ân tình chi anh mà lao xao như bọt nước
Nghĩa nhơn chi anh mà từ tựa như đám mây bay
Ngày xưa khắn vó, ngày rày lãng xao


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001