Áo vải quao lựa sào mà vắt,
Tuy xấu mặt lòng lựa mặt gởi thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001