Áo rách có cách anh thương,
Nón cời có nghĩa, anh thương nón cời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001