Áo người mặc đoạn cởi ra,
Chồng người ấp mượn, canh ba lại hoàn!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001