Áo anh đứt cúc đứt khuy,
Quần anh đứt đũng lấy chi hoa hoè.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001