Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng
Ăn bận, anh dài vắn cho xong
Kiệm cần dư giả để phòng cưới em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001