Ách giữa đàng, mang qua cổ.


Câu này ý nói gánh vác không phải chuyện mình.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897