Cỏ bên sông một con nhạn khởi
Ải Hoàng Long tạm cởi nhung y
Toàn tướng sĩ chịu nhiều ân sủng
Nên bao năm chiến đấu không về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.