Đầy chí khí Quan Tây tướng mạnh
Cưỡi thanh thông tay múa đại đao
Yên nạm vàng lưng đeo trủy thủ
Tiếng địch vang bài Thủy điệu ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.