Lơi lả xuyên mành bóng nguyệt xinh
Xiêm y trút bỏ gợn thu tình
Môi cười chúm chím buông màn mỏng
Ngây ngất hoàng lan tỏa ngát mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.