Cờ mao, nhật nguyệt dọi vào,
Mông mênh trời biển lầu cao vua ngồi.
Ba tầng cửa tía mở rồi,
Thiều quang tám mặt, ánh soi cẩm bào.
Liễu hoa cửa khuyết gần sao,
Non sông khí tốt anh hào đúc nên,
Quân đi cờ kéo đi liền,
Chim kêu gió hét tiếng rền sóng xô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.