Ráng bay doanh liễu về chiều,
Đầy thành cây cỏ, tiếng kêu quạ về.
Ngói uyên mấy chỗ lầu che,
Nghìn trùng gò đống thỏ ta hát rền.
Chợ tan hàng rượu hơi phiền,
Thuyền chài thuể thoả được yên phận già.
Bờ ao chùa bắc, Khán San,
Khắp nơi ruộng cỏ, làn làn ếch kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.