Xa trông đường trạm Bồ Đề,
Sinh nhai nhộn nhịp đi về không ngơi.
Trăng tàn, gà gáy giục người,
Tái ông thấy ở đường dài mây quang.
Mưa sa trúc, thớt thơ làng,
Cây cao thấp, gió đưa sang trước đền.
Dinh xưa cỏ mọc ùm lên,
Chiến công ai biết đương niên thế nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.