始終

始終無物妙虛空,
會得真如体自同。

 

Thuỷ chung

Thuỷ chung vô vật diệu hư không,
Hội đắc chân như thể tự đồng.

 

Dịch nghĩa

Không có cái gì là “thuỷ” và “chung” chỉ, “hư không” mới là thần diệu,
Nếu hiểu được chân như thì [vạn vật] sẽ tự đồng nhất với tâm thể [của mình].


Theo Thiền uyển tập anh, một hôm có một học trò là Đa Bảo 多寶 hỏi về sự khởi đầu và kết thúc của việc học Đạo, sư đã trả lời bằng hai câu thơ này. Ông cho rằng vạn vật đều đồng nhất với cái chân như (bản thể), trường tồn, không có bắt đầu và kết thúc. Đa Bảo không rõ họ tên thật, quê quán, là học trò xuất sắc của Khuông Việt, đứng đầu thế hệ thứ năm, dòng thiền Quang Bích, là người góp phần hoạt động giúp Lý Công Uẩn lên ngôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Sau trước có gì đâu!
Hư không mới nhiệm mầu.
Chân như, bằng hiểu được,
Tâm thể, cũng như nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không gì là “trước” có và “sau”,
Thật tế “Hư không” mới nhiệm mầu,
Nếu hiểu chân như tựa được thế,
Nhất đồng vạn vật với người mau.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không gì là “trước” và “sau”,
“Hư không” mới thực nhiệm mầu mà thôi.
Chân như nếu hiểu được rồi,
Muôn loài đồng nhất với người thể tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời