Cỏ ở trước
Roi ở sau
Bước thở phì phò một chú trâu
Vừa kéo bắp cày
Vừa giương đôi mắt
Lội bùn nhão nhoét
"Tắc tắc", "rì rì", đang bước mau

Phì...phò...
Trâu ơi, đừng than thở
Cày lên đi cho mau
Cỏ non dành cho trâu

Phì...phò...
Trâu ơi, cày mau, cày mau
Nếu còn than thở nữa
Roi này sẽ quất đau

Ơi người!
Ơi trâu!
Cỏ ở trước
Roi ở sau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)