Lá phong rụng ngoài thềm vắng
Tiếng thu làm khách bồi hồi
Đa tình vầng trăng trên đỉnh
Đêm đêm vào trướng lả lơi

tửu tận tình do tại