Lá theo gió thu lùa
Lâng lâng như hồn thơ
Vật vờ chưa chạm đất
Hẳn luyến tiếc rừng xưa

tửu tận tình do tại