Tiếng ngựa hý nghe chiều nhàn nhã
Bóng cờ bay ẻo lả thung dung
Bộ binh, quan ngự lạnh lùng
Bếp vua, phần thịt thì không đủ đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.