Đầy đủ miếng che tay, khoen bắn
Vừa xứng nhau đã sẵn tên cung
Những tay thiện xạ hợp cùng
Giúp ta lượm xác thú chồng chất cao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.