Bốn ngựa đực thảy đều được thắng
Bốn ngựa đều ngay ngắn sắp hàng
Phất màu đỏ, giày nạm vàng
Chư hầu hội họp đàng hoàng chầu vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.