Xe đi săn nay đã tốt thật
Bốn ngựa to trông rất uy hùng
Cái trầm Phù Thảo phía đông
Thắng xe vào để ta cùng đi săn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.