Xe của ta nay đều vững chắc
Ngựa của ta cũng rất chọn đồng
Bốn con ngựa đực mãnh hùng
Thắng vào để chạy sang vùng Đông đô

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.