Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:40

無衣 3

豈曰無衣?
與子同裳。
王于興師,
修我甲兵,
與子偕行。

 

Vô y 3

Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng thường!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã giáp bàng (binh),
Dữ tử giai hàng.

 

Dịch nghĩa

Há rằng anh không có áo quần ?
Thì cùng anh mặc chung quần!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và binh khí,
Tôi với anh cùng đi chung với nhau.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hàng (đọc hàng cho hợp vận): đi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há anh không áo quần sao ?
Thì quần xin để cùng nhau mặc liền.
Dấy binh vua đã vội truyền,
Binh nhu áo giáp xin nguyền lo chung.
Với anh hăng hái đi cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Quần tôi xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Này binh này giáp sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Há rằng chẳng có áo dùng?
Thì anh có thể mặc chung áo quần!
Dấy binh thiên tử lịnh tuân,
Giáp binh sửa soạn cùng tuần tra mau.
Tôi cùng anh đến chung nhau.
Chúng ta cùng tới tuyến đầu xông pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời