Cỏ nga đã mọc rậm nhiều
Gò kia đã thấy lan đều đâm cao
Gặp người quân tử anh hào
Mừng như vừa được tặng trao trăm bằng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.