Rậm đầy chen mọc cỏ nga
Ở trên cồn nhỏ lan ra khắp vùng
Khách người quân tử gặp xong
Thì ta mừng rỡ trong lòng xiết bao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.