Chim cút từng đôi theo nhau mãi
Chim khách thời trống mái không rời.
Vô lương kẻ ấy hỡi ôi!
Mà ta phải chịu gọi người là anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.