Cây nếp đã quặt đầu tươi tốt,
Cây lúa đà kết hột khắp rồi.
Ta đi chậm bước bồi hồi
Nghẹn ngào tấc dạ của đời biếng thay
Tấc lòng ta những ai hiểu biết
Ắt nói ta chi xiết sầu bi!
Còn người chẳng hiểu chút gì,
Nói ta đang kiếm vật chi đấy mà.
Trời xanh thẳm cao xa vòi vọi
Khiến thế này thật hỡi là ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.