Thỏ thoát lưới thung dung xảo trá,
Trĩ thẳng ngay lưới đã mắc vào.
Ta sinh ra lúc ban đầu
Thưở không tạo biến chốn nào cũng an
Sống phần cuối đời tàn cho dứt,
Gặp trăm điều khổ cực ưu buồn.
Mong nằm chẳng dậy ngủ luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.