Có người lưới thỏ hiên ngang,
Tranh tranh đóng cọc nghe vang một vùng.
Vũ phu dáng điệu oai hùng,
Như thành như thuẫn bực công bực hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.