Nước Hoàng Hà mênh mông bát ngát
Cuồn cuộn trôi về bắc xuôi dòng.
Đặt lờ lóc xóc ra công,
Cả triên cá vĩ đầy sông dồi dào.
Đã lên đài cỏ lau xanh mướt,
Gái đưa dâu trang sức rườm rà.
Quan theo dũng tráng tài ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.