裳棣 4

兄弟鬩於牆,
外禦其務。
每有良朋,
烝也無戎。

 

Thường đệ 4

Huynh đệ hích vu tường,
Ngoại ngự kỳ vụ.
Mỗi hữu lương bằng,
Chưng dã vô nhung.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tuy trong tường anh em chống đối
Ngăn nhục ngoài đã vội hợp nhau
Bạn bè tốt có thiếu đâu
Nhưng mà giúp đỡ thế nào cũng không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Anh em trong cửa bất hoà,
Người ngoài chạy tới vẫn là anh em.
Bạn bè dẫu mấy trung kiên,
Mấy hồi giúp được cho nên công trình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong tường xung đột anh em,
Ngăn ngoài chạy tới đã thêm việc rồi.
Bạn bè tốt có người thôi,
Nhưng mà giúp được mấy hồi nào xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời