Bay mau thay kia con chim cắt
Nó vút lên tận sát lưng trời
Tự chung một chỗ mà thôi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn cỗ
Đông đảo thay quân số luyện tinh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Trống chuông khua đánh rập rình khắp nơi
Dàn quân ra đọc lời thề dạy
Để quân tin tướng soái chỉ huy
Tùng tùng trống giục quân đi
Chiến xong đánh trống biết khi lui về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.