Rau phong kia bèn cùng đi hái,
Tới Muội rồi đến tại phía đông.
Ai người ta nhớ ta trông ?
Thướt tha đẹp đẽ Mạnh Dung là nàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng đấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.