Dây đường thì đi tìm mà hái,
Hái được ngay ở tại Muội hương.
Ai người ta nhớ ta thương ?
Thướt tha đẹp đẽ Mạnh Khương là nàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng ấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.