Bức tường từ đã bám vào.
Thì không trừ khử thế nào cho xong.
Những lời trong chốn khuê phòng,
Không sao tường tận nói cùng ai hay.
Những điều nói rõ vào tai,
Toàn lời nhơ nhuốc dông dài lôi thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.