Xem con chuột có nguyên thân thể,
Thì người không nghi lễ được sao ?
Người không nghi lễ chút nào,
Tại sao lại chẳng chết mau cho rồi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.