Xem con chuột có răng thế ấy!
Chẳng nghi dung người vậy được không ?
Người mà chẳng có nghi dung,
Đợi chờ gì nữa mà không chết liền ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.