Xe đánh gấp cho ta rong ruổi,
Để trở về thăm hỏi Vệ hầu.
Đi xa đánh ngựa chạy mau,
Nói rằng đi đến ấp Tào cố hương.
Quan đại phu vội vàng chạy đến,
Khiến lòng ta nặng nỗi ưu sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.