44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:20

卷耳 4

陟彼砠矣、
我馬瘏矣、
我僕痡矣、
云何吁矣。

 

Quyển nhĩ 4

Trắc bỉ thư hĩ!
Ngã mã đồ hĩ!
Ngã bộc phô hĩ!
Vân hà hu hĩ!

 

Dịch nghĩa

Muốn lên núi đá mà ở trên có đất kia
Thì ngựa ta đã bị bịnh không thể tiến lên được.
Và người tớ của ta cũng bị bịnh không thể đi được.
Rằng phải than thở làm sao?


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- thư: núi đá mà ở trên có đất.
- đồ: ngựa bịnh không thể tiến lên được.
- phô: người bịnh không thể đi được.
- hu 吁: lo rầu mà than thở. Sách Nhĩ nhã chú chữ hu 盱, ra là giương mắt trông ra xa (xem rõ ở thiên Hà nhân tư).

Thiên Quyển nhĩ có 4 chương, mỗi chương 4 câu.

Thiên này cũng bà Hậu phi làm ra, khiến chúng ta nhận thấy nết trinh tịnh chuyên nhất rất mực của nàng, há chẳng phải là làm vào lúc Văn vương đi chầu hay đi đánh giặc hoặc lúc bị giam ở Dữu Lý hay sao? Nhưng không thể khảo cứu rõ ra được.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi cao em muốn lên trên,
Ngựa em đã bịnh chẳng lên được nào
Kể hầu em cũng lại đau,
Thở than than thở làm sao cho vừa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tim

Núi cao muốn lên
Ngựa ốm cạnh bên
Người hầu thì bệnh
Biết làm sao lên?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn lên núi đá đất kia,
Ngựa ta đã bịnh không lìa tiến lên.
Tớ ta cũng mới bịnh liền.
Thở than rằng mãi gặp phiền rồi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời